Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Jozef Valach CykloNB, so sídlom Spodná 2245/14D, Nová Baňa , IČO: 37150081, zapísanej v Živnostenskom registri č. 612-2102  (ďalej ako ,,predávajúci") upravuje práva a povinnosti zmluvných strán na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a odberateľom (ďalej len ,,kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Záručná doba

  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Štandardne je záručná doba 24 mesiacov.

 2. Uplatnenie reklamácie

  1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatnú opravu reklamovaného výrobku.
  2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe a popisom dôvodu reklamácie na adresu predajne e-shopu CykloNB,  Ul. Školská 1, 96801 Nová Baňa.
  3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
  5. Ak výrobca neurčí inak, na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov pre kupujúceho, ktorým je fyzická osoba (občan) a 12 mesiacov pre kupujúceho, ktorým je právnická osoba (firma, podnikateľ) ako koncový spotrebiteľ.
  6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a informovať o jej uznaní/neuznaní a ďalšom postupe riešenia najneskôr do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru.
  7. Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predávaný za znížené ceny z dôvodu poškodenia alebo používania. V popise je uvedený dôvod zníženia ceny.
  8. Reklamácia nebude uznaná, ak poškodenie tovaru spôsobil kupujúci.
  9. Právo za zodpovednosti za vady tovaru zaniká, ak sa neuplatní v záručnej dobe 24 mesiacov.
 3. Postup vybavovania reklamácií.

  1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo doručením tovaru na adresu prevádzky CykloNB, Školská 1, Nová Baňa, 96801
  2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
   • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
   • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
   • komu je reklamácia adresovaná,
   • dátum podania reklamácie,
   • podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
  3. V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
  4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
  5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
  6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
   • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
   • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
   • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
  8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
  9. Spotrebitelia, ktorí neuspeli v reklamačnom konaní a nechcú sa súdiť, môžu využiť      alternatívne riešenie sporu mimosúdnou cestou, kedy sa obrátia na subjekt zapísaný v  zozname Ministerstva hospodárstva SR, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Dľžka trvania by mala byť maximálne 90 dní.
 4. Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci má právo do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar musí vrátiť v neporušenom stave - bez známok používania alebo narušenia, v pôvodnom obale - na svoje náklady predávajúcemu. Spolu s tovarom, prosím zašlite aj riadne vypísaný Formulár na vrátenie/výmenu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, po splnení uvedených podmienok, vrátiť zákazníkovi v lehote 15-tich kalendárnych dní celú sumu, ktorú za tovar zaplatil (bez poštovného).
  2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
   1. objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
   2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Všetky Vaše práva ako spotrebiteľa si môžete pozrieť aj na stránke europa.eu.

 

V Novej Bani  01.01.2024