Podmienky ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je: Jozef Valach - Cyklo NB, IČO 37150081 so sídlom: Fraňa Kraľa, 96681 Žarnovica, (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  1. adresa: Cyklo NB, Valach Jozef, Školská 1, 96801 Nová Baňa
  2. email:cyklonb72@gmail.com
  3. telefón: +421 911 493 768
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú:

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  2. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  1. podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  3. zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI.Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  4. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

Chceme Vás informovať aké typy údajov môžeme získať počas využívania našich Služieb.

Pri nakupovaní v našich predajniach

vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ceny za službu

Pri využití služieb požičovne

vaše osobné údaje vrátane rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ceny za službu

Pri využití servisu

vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ceny za službu

Pri registrácii na našej WEBovej stránke

vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla,

vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili

informácie o vašom online správaní počas prehliadania našich Webových stránok a informácie o tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane našich reklám na webových stránkach iných organizácií)

informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku

Pri registrácii na testovaciu jazdu v predajniach a na našich podujatiach

vaše osobné údaje vrátane dátumu narodenia a čísla občianskeho preukazu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a ceny za službu

Pri našej vzájomnej komunikácii v súvislosti s našimi službami alebo pri účasti na propagačných akciách, súťažiach, alebo recenziách o našich Službách, môžeme získať

osobné údaje, ktoré nám o vás poskytnete kedykoľvek, keď s nami komunikujete (napríklad vaše meno a kontaktné údaje, vrátane telefonickej, emailovej či poštovej komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete

údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu otvorili a kedy).

Vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií

Pri návšteve a pohybe v našich predajniach

náš kamerový systém vás môže zaznamenať a tento záznam je v ňom uložený spolu s dátumom a časom vašej návštevy

 

AKÝM SPÔSOBOM A PREČO BUDEME OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAŤ

Chceme Vám vysvetliť ako a dôvod prečo využívame Vaše osobné údaje.

Účel využitia

Čo nám to umožňuje

Dôvod prečo spracúvame vaše osobné údaje

Právny základ

Poskytovanie a sprístupnenie našich Služieb

Spracovanie vašich objednávok a rezervácií

Prípadné riešenie reklamácií, vrátenie peňazí

Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať na to aby sme mohli zrealizovať vaše objednávky, zabezpečiť služby, zapožičať vám tovar pomáhať vám pri riešení reklamácií a vrátení peňazí

Nevyhnutné na plnenie zmluvy:
Získavame tieto údaje
– Údaje o nákupe
– Kontaktné údaje
– Podrobnosti o profile
– Údaje o doručení/vyzdvihnutí

Riadenie a zlepšovanie dennej prevádzky

Správa a optimalizácia našej Webovej stránky.

Na Webovej stránke využívame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie jej čitateľnosti, prehľadnosti, zrýchlenie a Vášho komfortu pri obsluhe.

Niektoré súbory cookies sú nutné, preto ak chcete mať možnosť využívať všetky funkcie našej Webovej stránky.

Oprávnený záujem

Pomáhať ďalšiemu vývoju, riadeniu ponuky produktov, rozširovaní služieb, predajní, rozvoju informačných systémov, spôsobu komunikácie so zákazníkmi

Spoliehame sa na využívanie osobných údajov pri prieskumoch trhu, zbieraní recenzií, vnútorných prieskumoch a to pri zlepšovaní našej ponuky, rozvoju a vybavenia predajní, pri zlepšovaní nášho IT a bezpečnosti. A týmto spôsobom poskytovať naše Služby lepšie.

Oprávnený záujem

Možnosť byť s vami v kontakte

Kontaktovať vás v súvislosti s našimi Službami, napríklad telefonicky, emailom alebo poštou, alebo odpovedaním na príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ste nám odoslali.

Vaše osobné údaje vyžívame pre dennú starostlivosť o vás ako zákazníka, napríklad na poskytovanie vysvetlenia alebo pomoci pri odpovedaní na vaše správy ako aj nato, aby sme vás informovali o zmenách Služieb, ktoré sme vykonali alebo sa chystáme vykonať a ktoré sa vás dotýkajú (ako napríklad zmeny týchto Zásad alebo podmienok používania našich Služieb).

Oprávnený záujem

Riešenie reklamácií a sporných situácií

Pripravovať a organizovať podujatia a súťaže, ktorých sa zúčastňujete, vrátane tých ktoré usporadúvame s našimi dodávateľmi a partnermi

Aby sme mohli riadiť propagačné podujatia a súťaže, do ktorých sa zapájate, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje

Oprávnený záujem

Pozývať vás na účasť a spravovanie zákazníckych prieskumov, recenzií v mene CykloNB

Na zlepšenie našich Služieb potrebujeme poznať Váš názor, pri spracovaní takýchto podkladov musíme spracovať vaše osobné údaje. Účasť je dobrovoľná, na aktivite sa nemusíte zúčastniť

Oprávnený záujem

Riešenie reklamácií a sporných situácií

Riešiť zákonné nároky a sťažnosti alebo spory ktoré sa týkajú vás alebo nás

Napríklad ak nie ste spokojní s produktmi ktoré ste u nás kúpili, alebo kvôli pochybeniam pri poskytnutí našich služieb

Zriaďovanie, uplatňovanie alebo obhajoba zákonných nárokov, Osobitné ustanovenie zákona.

Riešenie sporných situácií s podporou kamerového systému

Monitorovať bezpečnosti našich predajní s účelom zabrániť a rozpoznať trestný čin a anti-sociálne správanie.

Na ochranu nášho obchodu, miestnej komunity, zákazníkov a našich zamestnancov.

Oprávnený záujem

 

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania vašich osobných údajov sa zakladajú na „oprávnených záujmoch“, ktoré zahŕňajú:

 • starostlivosť o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
 • porozumenie vám, našim zákazníkom vrátane vzorov správania, ako aj sledovanie toho, čo sa vám páči a nepáči;
 • ochranu a podporu nášho obchodu, kolegov, zákazníkov;
 • predchádzanie a rozpoznanie anti-sociálneho správania, podvodu a iného trestného činu;
 • spravovanie sťažností a riešenie sporov;
 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.